Flora-Munthali-夫人讲解田间方案及结果   单用喷施宝的马拉维白肋烟   用喷施宝的马拉维伯利(Burley)烟草苗床
     
喷施宝在马拉维的玉米评估试验(处理6)   喷施宝在马拉维的玉米试验(处理2)    
2018年12月19日码